Grono funkcjonariuszy straży granicznej na Podlasiu poszerza się o 47 nowych członków

Podlaski Oddział Straży Granicznej zasiliło 47 nowych członków. Grupa ta składa się z 16 kobiet oraz 31 mężczyzn, którzy rozpoczynają swoją karierę służby, poddając się naukom w komendzie oddziału w Białymstoku. W ich kalendarzu na najbliższe dni znalazły się szereg spraw niezbędnych dla prawidłowego przystąpienia do służby, takie jak instruktaż stanowiskowy, przyjęcie odpowiednich rozkazów czy kursy bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo będą edukowani w zakresie poszanowania praw człowieka, zasad równego traktowania i etyki zawodowej Straży Granicznej.

Ta część procesu szkolenia obejmuje także naukę o ochronie danych osobowych oraz systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Kandydaci będą mieli okazję zapoznać się z przepisami regulującymi tok służby w Straży Granicznej oraz z zasadami odpowiedzialności zawodowej funkcjonariusza. Końcowym punktem tego etapu będzie przymiarka munduru i uroczyste ślubowanie.

Po oficjalnym przyjęciu przysięgi, nowi strażnicy będą kierowani do jednego z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Po udanym zaliczeniu egzaminów, powrócą na teren Podlasia. Tam rozpoczną swoją praktykę, pełniąc służbę w placówkach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, gdzie będą patrolować zewnętrzną granicę Unii Europejskiej.